Pro včelaře

Oznámení chovatelům včel o použití přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely.

Kontakty

Oznamování použití přípravků nebezpečných a zvlášť nebezpečných pro včely chovatelům včel

Profesionální uživatelé mají dle § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči, v platném znění povinnost oznámit minimálně 48 hodin předem aplikaci přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných pro včely chovatelům včel, kteří jsou zaregistrování v ústřední evidenci dle plemenářského zákona a jejichž včelstva se nacházejí do 5 km od hranice pozemku, kde má být aplikace přípravku provedena. 

Pro aplikaci takto rizikových přípravků je vždy důležité vyhodnotit, zda se jedná o porost navštěvovaný včelami a podle toho dodržet další příslušná opatření dle § 3, 4 popř. 5, 5a vyhlášky č. 327/2012 Sb. o ochraně včel, zvěře a vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin., v platném znění.

Neohlašují se směsi přípravků nebo směsi přípravků s hnojivy nebo pomocnými prostředky, které nejsou podle rozhodnutí o povolení označeny jako nebezpečné ani zvláště nebezpečné pro včely.

Informace o aplikaci přípravků na ochranu rostlin v porostech řepky v roce 2021

V období května budou naší společností sólově aplikovány přípravky na ochranu rostlin do kvetoucích porostů řepky proti hlízence obecné. Jedná se o přípravky, které nejsou pro včely klasifikované jako nebezpečné a jejich aplikace je dle platné registrace určena do růstové fáze BBCH 60 až 65, tj. od začátku kvetení až do plného k větu, kdy dochází k opadu prvních korunních plátků.

Aplikované účinné látky: boscalid, metconazol, dimoxystrobin, prothiconazol